KD4AMP 222100.0 WB4SLM EM80MI TR EM82DP 1155 19 Feb United States KD4AMP 222100.0 N4TWX EM80MI TR FM00 1156 18 Feb United States KD4AMP 222100.0 WB4SLM EM80MI TR EM82DP 1155 18 Feb United States KD4AMP 222100.0 W4WSR EM80MI TR EM85CB 1155 18 Feb United States K6TDI 222100.0 KC6SEH DM13HW DM24UL ssb qso 0322 12 Feb United States KD4AMP 222100.0 N4TWX EM80MI TR EL98 1152 11 Feb United States WZ1V 222100.0 K2RMX FN20 FN31 1448 10 Feb United States KC4AAW 222100.0 KE8FD EM85SH TR EM64JV Tnx Gary 0140 30 Jan United States K6TDI 222100.0 KC6SEH DM13HW DM24UL s7 on ssb tu jo 0402 29 Jan United States KC4AAW 222100.0 KE8FD EM85SH TR EM64JV Tnx Gary 0218 23 Jan United States KC4AAW 222100.0 K9LQZ EM85SH TR EM68UK Tnx Lowell 0218 23 Jan United States KF4WE 222100.0 AG4V/R EM56NL EM54 2233 20 Jan European Russia KF4WE 222100.0 N4JQQ EM56NL EM55BD 2232 20 Jan United States KF4WE 222100.0 W5VY/R EM56NL EM35 2158 20 Jan European Russia KF4WE 222100.0 K0DOK EM56NL EM48TM 2138 20 Jan United States KD4AMP 222100.0 N4TWX EM80MI TR FM00 2030 20 Jan United States KF4WE 222100.0 W9RVG EM56NL EM57RN 2006 20 Jan United States KF4WE 222100.0 KE8FD EM56NL EM64JV 1633 20 Jan United States W2GPS 222111.7 W3EKT USB 0126 20 Jan United States W2GPS 222101.1 W3IP USB 2144 19 Jan United States W2GPS 222101.2 K1RZ USB 1949 19 Jan United States KD4AMP 222100.0 N4TWX EM80MI TR FM00 1200 18 Jan United States KD4AMP 222100.0 WB4SLM EM80MI TR EM82DP 1200 18 Jan United States KD4AMP 222100.0 WB4SLM EM80MI TR EM82DP 1153 15 Jan United States K6TDI 222100.0 K6TSK DM13HW DM03XT 0338 15 Jan United States K6TDI 222100.0 KC6SEH DM13HW DM24UL 0338 15 Jan United States SQ5Z 222000.0 SQ5HUJ huje 1944 06 Jan Poland N5SYV 222058.0 K5TRA/B EM32AI TR EM00XH 589 into em32 1504 06 Jan United States KC4AAW 222100.0 KE8FD EM85SH TR EM64JV Tnx Gary HNY 1347 01 Jan United States LU7DW-@ 222160.0 CX1DDO 2304 28 Dec Uruguay KC4AAW 222100.0 KE8FD EM85SH TR EM64JV Tnx Gary 0138 19 Dec United States KD4AMP 222100.0 KE8FD EM80MI TR EM64JV 0122 19 Dec United States KD4AMP 222100.0 N4TWX EM80MI TR FM00 0053 19 Dec United States W4RAA 222100.0 N4TWX EL99LF TR EL89TW 55/56 1319 18 Dec United States W4RAA 222100.0 KB0Y EL99LF TR EM80HM 52/53 1304 18 Dec United States W4RAA 222100.0 KD4AMP EL99LF TR EM80MI 59 1252 18 Dec United States KD4AMP 222100.0 W4RAA EM80MI TR EL99LF 1246 18 Dec United States K6TDI 222100.0 K6TSK DM13HW DM03XT tks ssb qso ral 0350 18 Dec United States K6TDI 222100.0 KC6SEH DM13HW DM24UL tks ssb qso joh 0349 18 Dec United States KC4AAW 222100.0 KE8FD EM85SH TR EM64JV Tnx Gary 0031 13 Dec United States KC4AAW 222100.0 KE8FD EM85SH TR EM64JV Tnx Gary 0136 12 Dec United States KC4AAW 222100.0 KE8FD EM85SH TR EM64JV Tnx Gary 1418 08 Dec United States K6TDI 222100.0 K6TSK DM13HW DM03XT tks ssb qso 0343 04 Dec United States KD4AMP 222100.0 KC4AAW EM80MI TR EM85SH 0332 26 Nov United States KC4AAW 222100.0 KD4AMP EM85SH EM80MI Tnx Jon 0328 26 Nov United States KC4AAW 222100.0 KE8FD EM85SH TR EM64JV Tnx Gary 1313 25 Nov United States KD4AMP 222100.0 WB4SLM EM80MI TR EM82DP 1203 15 Nov United States KD4AMP 222100.0 N4SVC EM80MI TR EM80MI 1156 15 Nov United States N1GC 222100.0 K8TQK EM95LT TR EM89JE tnx Bob 529 0116 14 Nov United States N1GC 222100.0 K8TQK EM95LT EM89JE TR tnx Bob 529 1232 11 Nov United States